An ultra-compact blackbody using electrophoretic deposited carbon nanotube films

Shih-Chun Lin*, Chien Chih Yang, Parag Parashar, Chien Yung Lin, Ding Rung Jian, Wei Ming Huang, Yi Wen Huang, Sze Ming Fu, Yan Kai Zhong, Tseung-Yuen Tseng

*此作品的通信作者

研究成果: Article同行評審

7 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「An ultra-compact blackbody using electrophoretic deposited carbon nanotube films」主題。共同形成了獨特的指紋。

Engineering & Materials Science

Chemical Compounds