An oxide-buffered BE-MANOS charge-trapping device and the role of Al 2O3

Sheng Chih Lai*, Hang Ting Lue, Chien Wei Liao, Yu Fong Huang, Ming Jui Yang, Yi Hsien Lue, Tai Bor Wu, Jung Yu Hsieh, Szu Yu Wang, Shih Ping Hong, Fang Hao Hsu, Chih Yen Shen, Guang Li Luo, Chao-Hsin Chien, Kuang Yeu Hsieh, Rich Liu, Chih Yuan Lu

*此作品的通信作者

    研究成果: Conference contribution同行評審

    15 引文 斯高帕斯(Scopus)

    指紋

    深入研究「An oxide-buffered BE-MANOS charge-trapping device and the role of Al 2O3」主題。共同形成了獨特的指紋。

    Engineering & Materials Science