An Enhanced Electrode via Coupling with a Conducting Molecule to Extend Interfacial Reactions

Ding Rong Deng, Ru Ming Yuan, Pei Kai Yu, Fei Xue, Xiao Xiang Fan, Jie Lei, Jie Ling Zhang, Xiao Dong Lin, Qi Hui Wu, Jing Min Fan, Jeng Kuei Chang, Wen Jing Hong*, Ming Sen Zheng, Quan Feng Dong

*此作品的通信作者

研究成果: Article同行評審

15 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「An Enhanced Electrode via Coupling with a Conducting Molecule to Extend Interfacial Reactions」主題。共同形成了獨特的指紋。

Engineering & Materials Science

Chemical Compounds