An efficient Photobioreactors/Raceway circulating system combined with alkaline-CO2 capturing medium for microalgal cultivation

Chiu Mei Kuo, Jhong Fu Jian, Yu Ling Sun, Tsung Hsien Lin, Yi Chun Yang, Wen Xin Zhang, Hui Fang Chang, Jinn Tsyy Lai, Jo Shu Chang, Chih-Sheng Lin*

*此作品的通信作者

研究成果: Article同行評審

15 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「An efficient Photobioreactors/Raceway circulating system combined with alkaline-CO2 capturing medium for microalgal cultivation」主題。共同形成了獨特的指紋。

Chemical Compounds

Engineering & Materials Science

Earth & Environmental Sciences