An 1-bit by 1-bit High Parallelism In-RRAM Macro with Co-Training Mechanism for DCNN Applications

Chi Liu, Shao Tzu Li, Tong Lin Pan, Cheng En Ni, Yun Sung, Chia Lin Hu, Kang Yu Chang, Tuo Hung Hou, Tian Sheuan Chang, Shyh Jye Jou*

*此作品的通信作者

研究成果: Conference contribution同行評審

指紋

深入研究「An 1-bit by 1-bit High Parallelism In-RRAM Macro with Co-Training Mechanism for DCNN Applications」主題。共同形成了獨特的指紋。

Engineering & Materials Science