Amorphous Indium Gallium Zinc Oxide thin film transistors with interface modification layer

Gao Ming Wu, Yi Shin Chu*, Yi Teh Chou, Han Ping D Shieh, Li Feng Teng, Po-Tsun Liu, Chi Neng Mo, Mei Tsao Chiang, Huai An Li

*此作品的通信作者

研究成果: Paper同行評審

指紋

深入研究「Amorphous Indium Gallium Zinc Oxide thin film transistors with interface modification layer」主題。共同形成了獨特的指紋。

Engineering & Materials Science