Amorphous indium Gallium Zinc oxide thin film transistors with different source/drain electrodes

Gao Ming Wu, Yi Shin Chu*, Yi Teh Chou, Han Ping D. Shieh, Li Feng Teng, Po-Tsun Liu, Chi Neng Mo, Mei Tsao Chiang, Huai An Li

*此作品的通信作者

研究成果: Paper同行評審

指紋

深入研究「Amorphous indium Gallium Zinc oxide thin film transistors with different source/drain electrodes」主題。共同形成了獨特的指紋。

Engineering & Materials Science