Aliskiren reduces portal pressure in cirrhotic rats

Ching Chih Chang*, Hui Chun Huang, Wen Shin Lee, Sun Sang Wang, Fa Yauh Lee, Han Chieh Lin, Jing Yi Nong, Shou Dong Lee

*此作品的通信作者

研究成果: Letter同行評審

5 引文 斯高帕斯(Scopus)
原文English
頁(從 - 到)692-693
頁數2
期刊Liver International
32
發行號4
DOIs
出版狀態Published - 4月 2012

引用此