Advanced 2.5D Heterogeneous Integrated Platform Using Flexible Biocompatible Substrate for Biomedical Sensing System

Shu Yun Ku, Tzu Chieh Chou, Yi Chieh Tsai, Tzu Chieh Chou, Han Wen Hu, Yu Ren Fang, Yu Ju Lin, Po-Tsang Huang, Jin-Chern Chiou, Kuan-Neng Chen*

*此作品的通信作者

研究成果: Conference contribution同行評審

指紋

深入研究「Advanced 2.5D Heterogeneous Integrated Platform Using Flexible Biocompatible Substrate for Biomedical Sensing System」主題。共同形成了獨特的指紋。

Engineering & Materials Science

Chemical Compounds