Acrolein plays a culprit role in the pathogenesis of diabetic nephropathy in vitro and in vivo

Zhen Jie Tong, Chin Wei Kuo, Po Cheng Yen, Chih Ching Lin, Ming Tsun Tsai, Shing Hwa Lu, Yi Ping Chang, Wen Sheng Liu, Han Hsing Tsou, Hsiao Wei Cheng, Hsiang Tsui Wang

研究成果: Article同行評審

1 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Acrolein plays a culprit role in the pathogenesis of diabetic nephropathy in vitro and in vivo」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences