A universal in silico V(D)J recombination strategy for developing humanized monoclonal antibodies

Yuan Chin Hsieh, Jun min Liao, Kuo Hsiang Chuang, Kai Wen Ho, Shih Ting Hong, Hui Ju Liu, Bo Cheng Huang, I. Ju Chen, Yen Ling Liu, Jaw Yuan Wang, Hsiang Lin Tsai, Yu Cheng Su, Yen Tseng Wang*, Tian Lu Cheng

*此作品的通信作者

研究成果: Article同行評審

指紋

深入研究「A universal in silico V(D)J recombination strategy for developing humanized monoclonal antibodies」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences

Engineering & Materials Science

Chemical Compounds