A recurrent WARS mutation is a novel cause of autosomal dominant distal hereditary motor neuropathy

Pei Chien Tsai, Bing Wen Soong, Inès Mademan, Yen Hua Huang, Chia Rung Liu, Cheng Tsung Hsiao, Hung Ta Wu, Tze Tze Liu, Yo Tsen Liu, Yen Ting Tseng, Kon Ping Lin, Ueng Cheng Yang, Ki Wha Chung, Byung Ok Choi, Garth A. Nicholson, Marina L. Kennerson, Chih Chiang Chan, Peter De Jonghe, Tzu Hao Cheng, Yi Chu Liao*Stephan Züchner, Jonathan Baets, Yi Chung Lee

*此作品的通信作者

研究成果: Article同行評審

57 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「A recurrent WARS mutation is a novel cause of autosomal dominant distal hereditary motor neuropathy」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences