A parylene-C based 16 channels flexible bio-electrode for ECoG recording

Lei Chun Chou, Shang Wei Tsai, Wun Lun Chang, Jin-Chern Chiou, Tzai-Wen Chiu

研究成果: Conference article同行評審

5 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「A parylene-C based 16 channels flexible bio-electrode for ECoG recording」主題。共同形成了獨特的指紋。

Engineering & Materials Science