A novel finding of the atrial substrate properties and long-term results of catheter ablation in chronic atrial fibrillation patients with left atrial spontaneous echo contrast

Beny Hartono, Li Wei Lo, Chen Chuan Cheng, Yenn Jiang Lin, Shih Lin Chang, Yu Feng Hu, Kazuyoshi Suenari, Cheng Hung Li, Tze Fan Chao, Shuen Hsin Liu, Ya Lei Niu, Hung Yu Chang, Kibos Ambrose, Wen Chung Yu, Tsui Lieh Hsu, Shih Ann Chen*

*此作品的通信作者

研究成果: Article同行評審

20 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「A novel finding of the atrial substrate properties and long-term results of catheter ablation in chronic atrial fibrillation patients with left atrial spontaneous echo contrast」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences