A new self-aligned contact technology for III-V MOSFETs

Huaxin Guo*, Xingui Zhang, Hock Chun Chin, Xiao Gong, Shao Ming Koh, Chunlei Zhan, Guang Li Luo, Chun Yen Chang, Hau Yu Lin, Chao-Hsin Chien, Zong You Han, Shih Chiang Huang, Chao Ching Cheng, Chih Hsin Ko, Clement H. Wann, Yee Chia Yeo

*此作品的通信作者

    研究成果: Conference contribution同行評審

    10 引文 斯高帕斯(Scopus)

    指紋

    深入研究「A new self-aligned contact technology for III-V MOSFETs」主題。共同形成了獨特的指紋。

    Engineering & Materials Science