A nationwide study of the risks of major mental disorders among the offspring of parents with rheumatoid arthritis

Hsien Jane Chiu, Cheuk Kwan Sun, Shih Jen Tsai, Ya Mei Bai, Kuo Chuan Hung, Ju Wei Hsu, Kai Lin Huang, Tung Ping Su, Tzeng-Ji Chen, Andrew Sun, Yu Shian Cheng, Mu Hong Chen*

*此作品的通信作者

研究成果: Article同行評審

指紋

深入研究「A nationwide study of the risks of major mental disorders among the offspring of parents with rheumatoid arthritis」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences