A miniature 92-95 GHz on-chip slow-wave branch-line coupler

Yi Tang Chen, Chia Sung Chiu, Chia Wei Chuang, Kun Ming Chen, Guo Wei Huang, Sheng Kai Peng, Yu Ting Ke, Lin-Kun Wu

研究成果: Conference contribution同行評審

指紋

深入研究「A miniature 92-95 GHz on-chip slow-wave branch-line coupler」主題。共同形成了獨特的指紋。

Engineering & Materials Science