A lissencephaly-associated BAIAP2 variant causes defects in neuronal migration during brain development

Meng Han Tsai, Wan Cian Lin, Shih Ying Chen, Meng Ying Hsieh, Fang Shin Nian, Haw Yuan Cheng, Hong Jun Zhao, Shih Shun Hung, Chi Hsin Hsu, Pei Shan Hou, Chien Yi Tung, Mei Hsuan Lee, Jin Wu Tsai

研究成果: Article同行評審

1 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「A lissencephaly-associated BAIAP2 variant causes defects in neuronal migration during brain development」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences