A lesion-selective albumin-CTLA4Ig as a safe and effective treatment for collagen-induced arthritis

Fu Yao Jiang, Yan Zhu Zhang, Yuan Hong Tai, Chien Yu Chou, Yu Ching Hsieh, Ya Chi Chang, Hsiao Chen Huang, Zhi Qin Li, Yuan Chin Hsieh, I. Ju Chen, Bo Cheng Huang, Yu Cheng Su, Wen Wei Lin, Hsin Chieh Lin, Jui I. Chao, Shyng Shiou F. Yuan, Yun Ming Wang, Tian Lu Cheng, Shey Cherng Tzou*

*此作品的通信作者

研究成果: Article同行評審

指紋

深入研究「A lesion-selective albumin-CTLA4Ig as a safe and effective treatment for collagen-induced arthritis」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences