A flexible IrO2 membrane for pH sensing

Shih Cheng Chou, Yi Chieh Hsieh, Wai Hong Cheang, Bo Yao Sun, Chao Yi Chu, San Yuan Chen, Jung Chih Chiao, Pu Wei Wu*

*此作品的通信作者

研究成果: Article同行評審

6 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「A flexible IrO2 membrane for pH sensing」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences