A Deep LearningeEnabled Electrocardiogram Model for the Identification of a Rare Inherited Arrhythmia: Brugada Syndrome

Chih Min Liu, Chien-Liang Liu, Kai Wen Hu, Vincent Shin-Mu Tseng, Shih Lin Chang, Yenn Jiang Lin, Li Wei Lo, Tze Fan Chao, Ta Chuan Tuan, Jo Nan Liao, Chin Yu Lin, Ting Yung Chang, Cathy Shen-Jang Fann, Satoshi Higa, Satoshi Higa, Yu Feng Hu*, Shih Ann Chen

*此作品的通信作者

研究成果: Article同行評審

指紋

深入研究「A Deep LearningeEnabled Electrocardiogram Model for the Identification of a Rare Inherited Arrhythmia: Brugada Syndrome」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences