A 64-channel wireless neural sensing microsystem with TSV-embedded micro-probe array for neural signal acquisition

Yu Chieh Huang*, Po-Tsang Huang, Yu Chen Hu, Shang Lin Wu, Yan Huei You, Yung Kuei Wang, Jeng-Ren Duann, Tzai-Wen Chiu, Wei Hwang, Kuan-Neng Chen, Ching-Te Chuang, Jin-Chern Chiou

*此作品的通信作者

研究成果: Conference contribution同行評審

指紋

深入研究「A 64-channel wireless neural sensing microsystem with TSV-embedded micro-probe array for neural signal acquisition」主題。共同形成了獨特的指紋。

Physics & Astronomy

Engineering & Materials Science