A 27 - 57 GHz Down-conversion Mixer with Bulk Injection Technique

Qianyi Dong, Liang Qiu, Shengjie Wang, Huiyan Gao, Kailong Zhao, Zhonglan Qian, Jiangbo Chen, Yen Cheng Kuan, Qun Jane Gu, Chunyi Song, Zhiwei Xu

研究成果: Conference contribution同行評審

指紋

深入研究「A 27 - 57 GHz Down-conversion Mixer with Bulk Injection Technique」主題。共同形成了獨特的指紋。

Engineering & Materials Science

Physics & Astronomy