A 26nA Ultra-Low Input Current, 81nW Ultra-Low Power and 1μs Recovery Time Ultra-Fast Transient DC-DC Buck Converter for Internet-of-Things

Sheng Cheng Lee*, Yu Teng Liang, Hsing Yen Tsai, Jia Rui Huang, Peng Chu Chen, Chao Heng Liu, Yu Tse Shih, Ke Horng Chen, Kuo Lin Zheng, Ying Hsi Lin, Shian Ru Lin, Tsung Yen Tsai

*此作品的通信作者

研究成果: Conference contribution同行評審

指紋

深入研究「A 26nA Ultra-Low Input Current, 81nW Ultra-Low Power and 1μs Recovery Time Ultra-Fast Transient DC-DC Buck Converter for Internet-of-Things」主題。共同形成了獨特的指紋。

Engineering & Materials Science