2023 consensus of Taiwan society of cardiology on the pharmacological treatment of chronic heart failure

Chern En Chiang*, Chung Lieh Hung, Yen Wen Wu, Tsung Hsien Lin, Kwo Chang Ueng, Shih Hsien Sung, Cho Ka I. Wu, Ting Hsing Chao, Hung Ju Lin, Yen Hung Lin, Jin Long Huang, Michael Yu Chih Chen, Po Lin Lin, Tze Fan Chao, Hao Min Cheng, Ming En Liu, Tzung Dau Wang, Hung I. Yeh, Yi Heng LI., Ping Yen LiuWei Hsian Yin, I. Chang Hsieh, Chun Chieh Wang, Chen Huan Chen, Pao Hsien Chu, Shing Jong Lin, San Jou Yeh, Jiunn Lee Lin, Juey Jen Hwang, Huei Fong Hung, Wen Jone Chen, Charles Jia Yin Hou

*此作品的通信作者

研究成果: Article同行評審

2 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「2023 consensus of Taiwan society of cardiology on the pharmacological treatment of chronic heart failure」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences