2021 Consensus Pathway of the Taiwan Society of Cardiology on Novel Therapy for Type 2 Diabetes

Chern En Chiang*, Kwo Chang Ueng, Ting Hsing Chao, Tsung Hsien Lin, Yih Jer Wu, Kang Ling Wang, Shih Hsien Sung, Hung I. Yeh, Yi Heng Li, Ping Yen Liu, Kuan Cheng Chang, Kou Gi Shyu, Jin Long Huang, Cheng Dao Tsai, Huei Fong Hung, Ming En Liu, Tze Fan Chao, Shu Meng Cheng, Hao Min Cheng, Pao Hsien ChuWei Hsian Yin, Yen Wen Wu, Wen Jone Chen, Wen Ter Lai, Shing Jong Lin, San Jou Yeh, Juey Jen Hwang, Charles Jia Yin Hou

*此作品的通信作者

研究成果: Review article同行評審

指紋

深入研究「2021 Consensus Pathway of the Taiwan Society of Cardiology on Novel Therapy for Type 2 Diabetes」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences