2019 Taipei Declaration on Advance Care Planning: A Cultural Adaptation of End-of-Life Care Discussion

Cheng Pei Lin, Shao Yi Cheng, Masanori Mori, Sang Yeon Suh, Helen Yue Lai Chan, Diah Martina, Weng Sun Pang, Hsien Liang Huang, Jen Kuei Peng, Chien An Yao, Jaw Shiun Tsai, Wen Yu Hu, Ying Wei Wang, Chih Yuan Shih, Su Hsuan Hsu, Chien Yi Wu, Ping Jen Chen, Hsueh Lin Ho, Grace Su Yin Pang, Sumytra MenonRaymond Ng-Han Lip, Kwok Keung Yuen, Annie Oi Ling Kwok, Sun Hyun Kim, Jung Young Kim, Sayaka Takenouchi, Yoshiyuki Kizawa, Tatsuya Morita, Futoshi Iwata, Shimon Tashiro, Tai Yuan Chiu*

*此作品的通信作者

研究成果: Letter同行評審

21 引文 斯高帕斯(Scopus)
原文English
頁(從 - 到)1175-1177
頁數3
期刊Journal of Palliative Medicine
22
發行號10
DOIs
出版狀態Published - 10月 2019

引用此