2016 Taipei Declaration for Prevention of Suffering

Sheng Jean Huang*, Samuel Shih Chih Wang, Oscar Kuang Sheng Lee, Lin Chung Woung, Da Chen Chu, Tsun Cheng Huang, Chih Kuang Liu, Sheng Huang Hsiao, Hung Meng Huang, Mu Jung Kao, Winnie Yang, Tien Wei Yang, Chung Hua Hsu, Lin Yang Chi, Li Lin Kuo, Yung Sen Chang, Ting Fang Chiu, Ming Chyi Huang, J. Randall Curtis

*此作品的通信作者

研究成果: Letter同行評審

8 引文 斯高帕斯(Scopus)
原文English
頁(從 - 到)1243-1244
頁數2
期刊Journal of Palliative Medicine
19
發行號12
DOIs
出版狀態Published - 1 12月 2016

引用此