2016 Guidelines of the Taiwan Heart Rhythm Society and the Taiwan Society of Cardiology for the management of atrial fibrillation

Chern En Chiang*, Tsu Juey Wu, Kwo Chang Ueng, Tze Fan Chao, Kuan Cheng Chang, Chun Chieh Wang, Yenn Jiang Lin, Wei Hsian Yin, Jen Yuan Kuo, Wei Shiang Lin, Chia Ti Tsai, Yen Bin Liu, Kun Tai Lee, Li Jen Lin, Lian Yu Lin, Kang Ling Wang, Yi Jen Chen, Mien Cheng Chen, Chen Chuan Cheng, Ming Shien WenWen Jone Chen, Jyh Hong Chen, Wen Ter Lai, Chuen Wang Chiou, Jiunn Lee Lin, San Jou Yeh, Shih Ann Chen

*此作品的通信作者

研究成果: Article同行評審

95 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「2016 Guidelines of the Taiwan Heart Rhythm Society and the Taiwan Society of Cardiology for the management of atrial fibrillation」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences