2012 Guidelines of the Taiwan Society of Cardiology (TSOC) for the diagnosis and treatment of heart failure

Chun Chieh Wang, Jyh Hong Chen, Wen Chung Yu, Jun Jack Cheng, Wei Hsian Yin, Chau Chung Wu, Ai Hsien Li, Wei Shiang Lin, Po Sheng Chen, Kwo Chang Ueng, Jin Long Huang, Feng Chun Tsai, Chao Hung Wang, Tieh Cheng Fu, Min Hui Liu, Pey Rong Chen, Hsi Yen Pai, Wen Jin Cherng*

*此作品的通信作者

研究成果: Review article同行評審

21 引文 斯高帕斯(Scopus)
原文English
頁(從 - 到)161-195
頁數35
期刊Acta Cardiologica Sinica
28
發行號2
出版狀態Published - 6月 2012

引用此