1.7-kV Vertical GaN-on-GaN Schottky Barrier Diodes With Helium-Implanted Edge Termination

Xinke Liu, Feng Lin, Jian Li, Yuheng Lin, Junye Wu, Haofan Wang, Xiaohua Li, Shuangwu Huang, Qi Wang, Hsien Chin Chiu, Hao Chung Kuo

研究成果: Article同行評審

1 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「1.7-kV Vertical GaN-on-GaN Schottky Barrier Diodes With Helium-Implanted Edge Termination」主題。共同形成了獨特的指紋。

Engineering & Materials Science

Chemical Compounds