1.3 kV Vertical GaN-Based Trench MOSFETs on 4-Inch Free Standing GaN Wafer

Wei He, Jian Li, Zeliang Liao, Feng Lin, Junye Wu, Bing Wang, Maojun Wang, Nan Liu, Hsien Chin Chiu, Hao Chung Kuo, Xinnan Lin, Jingbo Li, Xinke Liu*

*此作品的通信作者

研究成果: Article同行評審

2 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「1.3 kV Vertical GaN-Based Trench MOSFETs on 4-Inch Free Standing GaN Wafer」主題。共同形成了獨特的指紋。

Physics & Astronomy

Chemical Compounds

Engineering & Materials Science