106-fJ/(bit km) 2-km OFDM OM4 MMF transmissions for energy efficient optical interconnects

I. Cheng Lu, Hsing Yu Chen, Chia Chien Wei*, Jin Wei Shi, Sheng Fan Tsai, Dar Zu Hsu, Zhi Rui Wei, Jhih Min Wun, Jye-Hong Chen

*此作品的通信作者

研究成果: Conference contribution同行評審

指紋

深入研究「106-fJ/(bit km) 2-km OFDM OM4 MMF transmissions for energy efficient optical interconnects」主題。共同形成了獨特的指紋。

Engineering & Materials Science