10-Year Outcomes of Patients With Non-Paroxysmal Atrial Fibrillation Undergoing Catheter Ablation

Tsung Ying Tsai, Li Wei Lo, Wen Han Cheng, Shin Huei Liu, Yenn Jiang Lin, Shih Lin Chang, Yu Feng Hu, Fa Po Chung, Jo Nan Liao, Ta Chuan Tuan, Tze Fan Chao, Chin Yu Lin, Ting Yung Chang, Chih Min Liu, Chhay Chheng, Dony Yugo Hermanto, Ton Nukhank An, Ahmed Moustafa Moustafa Elimam, Ting Chun Huang, Po Tseng LeeCheng Hung Lee, Shih Ann Chen

研究成果: Article同行評審

2 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「10-Year Outcomes of Patients With Non-Paroxysmal Atrial Fibrillation Undergoing Catheter Ablation」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences