Winner of China MBA Entrepreneurship Competition (2016), "NeuroCap Imaging, NCI", students: Zheng Wenxin, Zeng Guanwei, Chen Zhenglin, Qiu Shiting, Shanghai Jiaotong University, China, advisory professor: Cai Hui'an. July 24-25, 2016

獎品: Other distinction